Top
 • سخنان بزرگان در مورد عشق

   

  ✦✦✦✦✦

  زندگی بدون عشق مثل درختی بدون شکوفه یا میوه است. (جبران خلیل جبران) 

  زندگی بدون عشق مثل درختی بدون شکوفه یا میوه است. (جبران خلیل جبران)

   

  ✦✦✦✦✦

   

  آدم باید همیشه عاشق باشد. این است که مرد نباید ازدواج کند. (اسکار وایلد)

   

  ✦✦✦✦✦


 • سخنان بزرگان در مورد موفقیت

   

  ✦✦✦✦✦

   

  موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.  یل کارنگی)

   

  ✦✦✦✦✦

   

  سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش. (ویلیام شکسپیر)

   

  ✦✦✦✦✦