Top
 • جملات گاندی

   

   * * * 

   

   نادرستی هرچند هم که درباره آن تبلیغات فراوان به عمل آید حقیقت نخواهد شد و حقیقت هم هرچند هیچ کس آنرا نبیند نادرست نخواهد شد.


 • جملات وین دایر

   

   * * *

   

  درستكارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند، حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند .

   

  * * *


 • جملات آنتونی رابینز

   

  * * *

   

  مشکلات خود راشناسایی کنید، اما قدرت و انرژی خود را صرف راه حل کنید.

   

  * * *