Top


 

 * * *

 

درستكارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند، حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند .

 

* * *

 

هر كس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به كسی بزند، بیشترین زیان را از آن خودخواهد دید، چرا كه هركس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.

 

* * *

 

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان... یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده ....

 

* * *

 

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.

 

* * *

 

به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.

 

* * *